Practica de Java

formproductos.jpg
package practica3;

import java.awt.BorderLayout;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JButton;
import java.awt.Dimension;
import javax.swing.JTextArea;

import java.awt.Rectangle;
import java.awt.Font;

public class RegistraProductos extends JFrame {

 private JPanel jContentPane = null;
 private JLabel jLabel = null;
 private JLabel jLabel1 = null;
 private JLabel jLabel2 = null;
 private JLabel jLabel3 = null;
 private JLabel jLabel4 = null;
 private JTextField jTextField = null;
 private JTextField jTextField1 = null;
 private JComboBox jComboBox = null;
 private JComboBox jComboBox1 = null;
 private JButton jButton = null;
 private JButton jButton1 = null;
 private JButton jButton2 = null;
 private JButton jButton3 = null;
 private JLabel jLabel5 = null;
 private JComboBox jComboBox2 = null;
 private JTextArea jTextArea = null;
 private JLabel jLabel11 = null;
 private JLabel jLabel21 = null;
 private JLabel jLabel31 = null;
 private JLabel jLabel41 = null;
 
 
 // declaracion de variables globales
 Producto x[] = new Producto[10];

 int indice = 0;

 int y = 1;
 public RegistraProductos() {
  super();
  initialize();
 }

 private void initialize() {
  this.setSize(450, 370);
  this.setContentPane(getJContentPane());
  this.setTitle(“JFrame”);
  
  
  // llenado de los jcombobox
  jComboBox.addItem(“<Escoja>”);
  jComboBox.addItem(“Lacteos”);
  jComboBox.addItem(“Carnes”);
  jComboBox.addItem(“Arroz”);

  jComboBox2.addItem(“<Escoja>”);
  jComboBox2.addItem(“Lacteos”);
  jComboBox2.addItem(“Carnes”);
  jComboBox2.addItem(“Arroz”);

  jTextField.setText(String.valueOf(y));
 }

 private JPanel getJContentPane() {
  if (jContentPane == null) {
   jLabel41 = new JLabel();
   jLabel41.setBounds(new Rectangle(323, 178, 54, 12));
   jLabel41.setText(“Precio”);
   jLabel31 = new JLabel();
   jLabel31.setBounds(new Rectangle(235, 177, 63, 12));
   jLabel31.setText(“Nombre”);
   jLabel21 = new JLabel();
   jLabel21.setBounds(new Rectangle(147, 176, 68, 16));
   jLabel21.setText(“Categoria”);
   jLabel11 = new JLabel();
   jLabel11.setBounds(new Rectangle(71, 175, 52, 15));
   jLabel11.setText(“Codigo”);
   jLabel5 = new JLabel();
   jLabel5.setBounds(new java.awt.Rectangle(212, 121, 50, 16));
   jLabel5.setText(“Buscar”);
   jLabel4 = new JLabel();
   jLabel4.setBounds(new java.awt.Rectangle(15, 140, 66, 16));
   jLabel4.setText(“Precio”);
   jLabel3 = new JLabel();
   jLabel3.setBounds(new java.awt.Rectangle(15, 111, 65, 16));
   jLabel3.setText(“Nombre”);
   jLabel2 = new JLabel();
   jLabel2.setBounds(new java.awt.Rectangle(17, 82, 62, 16));
   jLabel2.setText(“Categoria”);
   jLabel1 = new JLabel();
   jLabel1.setBounds(new java.awt.Rectangle(14, 50, 66, 16));
   jLabel1.setText(“Codigo”);
   jLabel = new JLabel();
   jLabel.setBounds(new java.awt.Rectangle(124, 13, 158, 16));
   jLabel.setText(“REGISTRO DE PRODUCTOS”);
   jContentPane = new JPanel();
   jContentPane.setLayout(null);
   jContentPane.add(jLabel, null);
   jContentPane.add(jLabel1, null);
   jContentPane.add(jLabel2, null);
   jContentPane.add(jLabel3, null);
   jContentPane.add(jLabel4, null);
   jContentPane.add(getJTextField(), null);
   jContentPane.add(getJTextField1(), null);
   jContentPane.add(getJComboBox(), null);
   jContentPane.add(getJComboBox1(), null);
   jContentPane.add(getJButton(), null);
   jContentPane.add(getJButton1(), null);
   jContentPane.add(getJButton2(), null);
   jContentPane.add(getJButton3(), null);
   jContentPane.add(jLabel5, null);
   jContentPane.add(getJComboBox2(), null);
   jContentPane.add(getJTextArea(), null);
   jContentPane.add(jLabel11, null);
   jContentPane.add(jLabel21, null);
   jContentPane.add(jLabel31, null);
   jContentPane.add(jLabel41, null);
  }
  return jContentPane;
 }

 private JTextField getJTextField() {
  if (jTextField == null) {
   jTextField = new JTextField();
   jTextField.setBounds(new java.awt.Rectangle(93, 48, 93, 20));
   jTextField.setFont(new Font(“Dialog”, Font.PLAIN, 12));
  }
  return jTextField;
 }

 private JTextField getJTextField1() {
  if (jTextField1 == null) {
   jTextField1 = new JTextField();
   jTextField1.setBounds(new java.awt.Rectangle(91, 134, 94, 20));
  }
  return jTextField1;
 }

 private JComboBox getJComboBox() {
  if (jComboBox == null) {
   jComboBox = new JComboBox();
   jComboBox.setBounds(new java.awt.Rectangle(92, 75, 94, 25));
   jComboBox.addItemListener(new java.awt.event.ItemListener() {
    public void itemStateChanged(java.awt.event.ItemEvent e) {
     // System.out.println(“itemStateChanged()”); // TODO
     // Auto-generated Event stub itemStateChanged()
     
     
     int ind = jComboBox.getSelectedIndex();
     jComboBox1.removeAllItems();
     jComboBox1.addItem(“<Escoja>”);
     if (ind == 1) {
      jComboBox1.addItem(“Leche”);
      jComboBox1.addItem(“Yogurt”);
      jComboBox1.addItem(“Queso”);
     }
     if (ind == 2) {
      jComboBox1.addItem(“Res”);
      jComboBox1.addItem(“Cerdo”);
      jComboBox1.addItem(“Pollo”);
     }
     if (ind == 3) {
      jComboBox1.addItem(“Extra”);
      jComboBox1.addItem(“Superior”);
     }
    }

   });
  }
  return jComboBox;
 }

 private JComboBox getJComboBox1() {
  if (jComboBox1 == null) {
   jComboBox1 = new JComboBox();
   jComboBox1.setBounds(new java.awt.Rectangle(92, 105, 94, 25));
   jComboBox1.addItemListener(new java.awt.event.ItemListener() {
    public void itemStateChanged(java.awt.event.ItemEvent e) {
     // System.out.println(“itemStateChanged()”); // TODO
     // Auto-generated Event stub itemStateChanged()
    
     
     double pre = 0;
     int ind = jComboBox.getSelectedIndex();
     int ind1 = jComboBox1.getSelectedIndex();
     if (ind == 1) {
      if (ind1 == 1)
       pre = 2.20;
      if (ind1 == 2)
       pre = 3.50;
      if (ind1 == 3)
       pre = 5.50;
     }
     if (ind == 2) {
      if (ind1 == 1)
       pre = 12.00;
      if (ind1 == 2)
       pre = 9.00;
      if (ind1 == 3)
       pre = 6.00;
     }
     if (ind == 3) {
      if (ind1 == 1)
       pre = 3.00;
      if (ind1 == 2)
       pre = 2.50;
     }

     jTextField1.setText(String.valueOf(pre));
    }
   });
  }
  return jComboBox1;
 }
 

 private JButton getJButton() {
  if (jButton == null) {
   jButton = new JButton();
   jButton.setBounds(new java.awt.Rectangle(207, 48, 97, 17));
   jButton.setText(“Nuevo”);
   jButton.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {
     // System.out.println(“actionPerformed()”); // TODO
     // Auto-generated Event stub actionPerformed()
    
     y++;
     jTextField.setText(String.valueOf(y));
     jTextField1.setText(“”);
     jComboBox.setSelectedIndex(0);
     jComboBox1.setSelectedIndex(0);
     jComboBox2.setSelectedIndex(0);
     jTextArea.setText(“”);
     jTextField.requestFocus();
    }
   });
  }
  return jButton;
 }

 private JButton getJButton1() {
  if (jButton1 == null) {
   jButton1 = new JButton();
   jButton1.setBounds(new java.awt.Rectangle(208, 68, 98, 18));
   jButton1.setText(“Registrar”);
   jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {
     // System.out.println(“actionPerformed()”); // TODO
     // Auto-generated Event stub actionPerformed()
     
     int c = Integer.parseInt(jTextField.getText());
     String cat = String.valueOf(jComboBox.getSelectedItem());
     String n = String.valueOf(jComboBox1.getSelectedItem());
     double p = Double.parseDouble(jTextField1.getText());

     Producto prod = new Producto(c, cat, n, p);
     // almaceno el objeto en el arreglo
     x[indice] = prod;
     indice++;
     jTextArea.setText(“Producto Registrado”);
    }
   });
  }
  return jButton1;
 }

 private JButton getJButton2() {
  if (jButton2 == null) {
   jButton2 = new JButton();
   jButton2.setBounds(new java.awt.Rectangle(210, 90, 97, 19));
   jButton2.setText(“Imprimir”);
   jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {
     // System.out.println(“actionPerformed()”); // TODO
     // Auto-generated Event stub actionPerformed()

     jTextArea.setText(“”);
     Producto pro = new Producto();
     for (int i = 0; i < indice; i++) {
      for (int j = i + 1; j < indice; j++) {
       int com = x[i].nombre.compareTo(x[j].nombre);
       if (com > 0) {
        pro = x[i];
        x[i] = x[j];
        x[j] = pro;
       }
      }
      jTextArea.append(x[i].codigo + “\t” + x[i].categoria
        + “\t” + x[i].nombre + “\t” + x[i].precio
        + “\n”);
     }
    }
   });
  }
  return jButton2;
 }

 private JButton getJButton3() {
  if (jButton3 == null) {
   jButton3 = new JButton();
   jButton3.setBounds(new java.awt.Rectangle(316, 47, 96, 19));
   jButton3.setText(“Salir”);
   jButton3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {
     // System.out.println(“actionPerformed()”); // TODO
     // Auto-generated Event stub actionPerformed()
     
     System.exit(0);
    }
   });
  }
  return jButton3;
 }

 private JComboBox getJComboBox2() {
  if (jComboBox2 == null) {
   jComboBox2 = new JComboBox();
   jComboBox2.setBounds(new java.awt.Rectangle(211, 144, 96, 20));
   jComboBox2.addItemListener(new java.awt.event.ItemListener() {
    public void itemStateChanged(java.awt.event.ItemEvent e) {
     // System.out.println(“itemStateChanged()”); // TODO
     // Auto-generated Event stub itemStateChanged()

     jTextArea.setText(“”);
     String ind = String.valueOf(jComboBox2.getSelectedItem());
     for (int i = 0; i < indice; i++) {
      if (ind == x[i].categoria) {
       jTextArea.append(x[i].codigo + “\t”
         + x[i].categoria + “\t” + x[i].nombre
         + “\t” + x[i].precio + “\n”);
      }
     }

    }
   });
  }
  return jComboBox2;
 }

 private JTextArea getJTextArea() {
  if (jTextArea == null) {
   jTextArea = new JTextArea();
   jTextArea.setBounds(new Rectangle(63, 193, 322, 140));
  }
  return jTextArea;
 }

}

Anuncios

10 comentarios

 1. Buenisimo!!!

  Me viene al pelo recien me inicio con Java,

  Tendras algo similar para cargar desde un a pagina web
  a una base de datos.

  Saludos.

 2. hola, me parrece muy buena la aplicacion pero cuando la compilo me pide la clase Producto.
  donde la puedo encontrar?

  gracias

 3. Pero el metodo main donde lo ubico para poder correr este programa?

  Gracias

 4. Muy bueno, me ha servido de mucho, la parte gráfica tiene sus vueltas. Si quieres complementar el post, agregale una clase main del estilo:

  public class Main {

  public static void main(String[] args) {

  RegistraProductos rp = new RegistraProductos();
  rp.setVisible(true);

  }
  }

  Y para dejarlo mas completo aun, se podría exportar a un .jar e indicarle dónde está la clase main. Con Eclipse eso se puede hacer haciendo click derecho en el proyecto y luego” export”. Ahi llegas a una parte donde sele indica el main. Luego ya puedes correr tu programa sin necesidad de Eclipse 🙂

 5. Esta bien ste programa de base de datos………me sivio sirvió de mucho ayuda.-………….
  Saludos pa’ toda la gente de la UAP.

 6. Necesito urgente la clase principal de ste programa…………..porfa
  wnico4@hotmail.com

 7. hola.. mui buen programa. pero tengo un problema.. no puedo correrlo me marca error en la parte de
  Producto x[] = new Producto[10];

  por favor si me pueden ayudar
  aki dejo mi correo

  angeldelanoche_p@hotmail.com

 8. Hola buenimisimo tu proyecto…. pero quisiera saber como utilizas el boton imprimir utilizando com una impresora gracias… te qgradesco tu valiosa ayuda

 9. Super tu aporte, me ayudará mucho. Gracias…

 10. Aqui te dejo el codigo de la clase Producto, pa el q lo pedia..

  public class Producto {
  int codigo;
  String categoria, nombre;
  double precio;

  public Producto(int c, String cat, String n, double p) {
  codigo = c;
  categoria = cat;
  nombre = n;
  precio = p;

  }
  public Producto () {
  super();
  }

  }

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: